!!! Konkurs !!!

Home !!! Konkurs !!!

29 stycznia 2013 rozpoczynamy cykliczny, comiesięczny konkurs związany z wiedzą na temat rozwiązań produktowych w ofercie firmy Sun Capital sp. z o.o.

Żeby uczestniczyć w konkursie wystarczy jako pierwszy/a, prawidłowo odpowiedzieć na pytanie. Pytania będą rozsyłane naszym newsletterem. Na odpowiedzi czekamy na naszym fanpage.

Zapisz się do newslettera Sun Capital! Zapraszamy do zabawy.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Konkurs”.
2. Podmiotem prowadzącym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest „Sun Capital” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Ołtaszyńska 92C/6, 53-034 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, pod numerem KRS  0000171375 (zwana dalej Organizatorem).
3. Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia konkursu zapewnia Organizator konkursu, a mailing newslettera firma Sendingo sp. z o.o.4. Zasięg konkursu:
Konkurs odbędzie się na obszarze Polski.5. Czas trwania konkursu:
Konkurs jest podzielony na dwanaście, miesięcznych cykli. Konkurs rozpoczyna się w dniu 29 stycznia 2013 i będzie trwał minimum do końca grudnia 2013 z możliwością jego przedłużenia na kolejne miesięcy.6. Pojęcia wykorzystane w regulaminie:

Newsletter – cyklicznie otrzymywany mailing na tematy związane z bezpieczeństwem IT.
Mailing – masowa wysłana poczta do subskrybentów newslettera.
Subskrybent newslettera – osoba, która wskazała w formularzu swój adres email celem otrzymywania informacji związanych z tematyką newslettera.
email – adres poczty elektronicznej
fanpage – strona firmowa Sun Capital na portalu Facebook.com
blog – miejsce docelowe artykułów, do których będzie się odnosił newsletter. www.firewall.com.pl

DANE OSOBOWE

7. Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska i/lub nick facebooka. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

UCZESTNICY KONKURSU

8. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.

9. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:
– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice),
– firmy Sun Capital sp. z o.o. oraz Sendingo sp. z o.o. (firma zajmująca się wysyłką newslettera)

10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu konkursu,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Zasady wyboru zwycięzcy konkursu

11. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU

12. Konkurs przebiega w czterech etapach:
12a) zgłaszania udziału w konkursie poprzez uczestnictwo i dopisanie się do newslettera,
12b) wysłanie newslettera z pytaniem konkursowym,
12c) udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie wpisując je na fanpage firmy Sun Capital,

12d) zatwierdzenie przez administratora (fanpage Sun Capital) prawidłowej odpowiedzi i wskazanie osoby, która ją udzieliła.

13. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez dopisanie się do newslettera.

14. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z konkursem.

15. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zbierania subskrybentów newslettera. Dane przetrzymywane są na serwerach firmy Sendingo sp z o.o.

16. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości email zawierających treści promocyjne.

NAGRODY

17. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe określone w newsletterze, fanpage, oraz blogu organizatora.

18. Nagrody zwycięzca otrzyma pocztą po wcześniejszym ustaleniu za pośrednictwem poczty emaila lub profilu na facebook.com. Zwycięzca konkursu powinien zapłacić podatek w wysokości 10% od wartości wygranej nagrody jeżeli jej wartość przekracza 760 zł ( art. 21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.).

19. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wymiany na ekwiwalent pieniężny.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE21. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników konkursu od dnia rozpoczęcia konkursu, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wydania nagród. Reklamacje, które wpłyną po 7 dniu od daty wydania nagród nie będą uwzględniane, niezależnie od daty stempla pocztowego.22. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana listem poleconym na adres. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni od dnia ich wpływu.POSTANOWIENIA KOŃCOWE24. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na BLOGU. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia wiadomości emial. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.